Inamaanisha nini kuokolewa kabisa?

Inamaanisha nini kuokolewa kabisa?

Kuokolewa kabisa inamaanisha kuwa na uokovu wa ndani zaidi; siyo tu kuokolewa kutokana na matokeo ya dhambi, bali kutoka kwa minyororo ya dhambi.

22/11/20196 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Inamaanisha nini kuokolewa kabisa?

Kuokolewa kabisa inamaanisha kuwa na uokovu wa ndani zaidi; siyo tu kuokolewa kutokana na matokeo ya dhambi, bali kutoka kwa minyororo ya dhambi. Imeanadikwa na UkristoHai

Umemkabidhi Yesu moyo wako. Umetubu na dhambi zako zimesamehewa. Kwa maneno mengine umeokolewa! Kuokolewa kutokana na matokeo ya dhambi, ambayo ni kifo. Yesu Kristo amekulipia deni hilo, na sasa, kwa sababu unamwamini, umepata uzima wa milele (Yohana 3:16). Hii ni zawadi kubwa ya neema.

Lakini je?  hiyo ndiyo tafsiri kamili ya maana ya neno kuokolewa? Je na kile ambacho mwandishi wa barua kwa Waebrania anaandika? “...naye kwa sababu hii, aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwake; maana yu hai siku zote ili awaombee?” (Waebrania 7:25) Inamaanisha nini “kuwa ataokoa kabisa”?

Ana uwezo wa kuokoa kabisa – uokovu wa ndani zaidi

Waebrania 7:25 inazungumzia wokovu wa ndani zaidi, wokovu sio tu kutokana na matokeo ya dhambi, bali kutoka katika utumwa na minyororo ya dhambi. Unaweza kuokolewa kutoka kwenye kifungo cha kufanya dhambi zile zile mara kwa mara, kutoka hali ya kuhitaji msamaha tena na tena! Kwa kweli unaweza kuokolewa siyo tu kutoka adhabu ya kutoa hasira, kwa mfano, unaweza kuwekwa huru kutoka kwenye chanzo cha hasira ambayo ipo mwilini mwako. Katika asili yangu ya ubinadamu.

Hii hutokea pale unapokuwa mtiifu kwenye makumbusho ya Roho Mtakatifu na unakataa tamaa hizi mbaya na mienendo mwili wako, katika asili yako ya kibinadamu. Unachukua uamuzi wa kutozikubali, na kwa msaada wa Roho unasema "La" kwao kabla hazijawa dhambi, na kuwa tendo la dhambi. (Warumi 8:13) Je, Hiyo haionekani kushangaza? Na kwa kuwa Yesu siku zote anaishi kukuombea, imehakikishiwa kuwa itafanikiwa kupitia msaada na nguvu unayopokea kutoka kwa Roho Mtakatifu, Msaidizi ambaye ametutumia.

Unapokuwa mwaminifu kusema "Hapana" kwa tamaa na mienendo yako ya dhambi kila unapojaribiwa – mambo kama mawazo machafu, wivu, kiburi - basi, ikiwa hautakata tamaa, utashinda kabisa na kushinda mienendo hii ya dhambi. Kipande kwa kipande, watapoteza nguvu, hadi watakapokufa kabisa! Fadhila zitakua ambapo mielekeo hii ya dhambi ilikuwa imekita mizizi sana. Hii ndio imemaanishwa katika Waebrania 7:25 “kuokoa mpaka mwisho". Huu sio mchakato wa haraka, mara moja, lakini mchakato wa uaminifu wa maisha yote. Lazima uwe mwaminifu kwa ukumbusho na sauti ya Roho kila siku. Roho atakuongoza kwenye ukweli wote kama Yesu alivyosema katika Yohana. 16:13, kwa mfano atakuonyesha chanzo cha hasira yako na wivu, kwamba sio watu wengine wanaokufanya ukasirike au kuwa na wivu, lakini ni kujaribiwa na tamaa zako za asili yako (Yakobo 1: 14). Na kila wakati unapokubali ukweli, ukweli huu utakufanya uwe huru kwa kiwango cha ndani zaidi.

Mchakato wa wokovu huu

Hii inaelezewa na maneno ya Mitume, na kwa maneno ya Yesu mwenyewe pia:

“Kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tuufikie utimilifu; tusiweke msingi tena wa kuzibatua kazi zisizo na uhai, na wa kuwa na imani kwa Mungu”. “Basi ninyi mtakuwa wakamilifu, kama baba wenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. “Si kwamba nimekwisha kufika, au nimekwisha kuwa mkamilifu; la! Bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimekwisha na Kristo Yesu. Ndugu, sijadhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika; ila natenda neno moja tu; nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele; nakaza mwendo, niifikile mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Basi sisi tulio wakamilifu na tuwaze hayo; na hata mkiwaza mengine katika jambo lolote, Mungu atawafunulia hilo nalo. “Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno”. Yakobo 1:4

Hivi ndivyo unavyotimiza “…wokovu wako mwenyewe kwa hofu na kutetemeka.” Sio kwa sababu una nguvu na mjuzi, lakini kwa sababu unatazamia lengo lako kwa matarajio makubwa, hadi mwisho au kusudi la mwisho la imani yako. Wewe ni mtiifu kwa "Mungu anayefanya kazi ndani yako kupenda na kufanya," na ambaye anakupa nguvu ya kufanya! Unaweza kuwa na “…imani na jambo hili, kwamba Yeye aliyeanza kazi njema ndani yako ataikamilisha hata siku ya Yesu Kristo.” Wafilipi 2: 12-13; Wafilipi 1: 6.

Ikiwa bado unachagua kutenda dhambi, basi hauko katika mchakato wa wokovu, sembuse kuokolewa kabisa. Lakini ikiwa unatembea kwa kumtii Roho, unasema "Hapana" kwa mielekeo ya dhambi katika mwili wako, asili yako ya kibinadamu, kama vile Roho inavyoonyesha kwako, basi utashinda tunda la Roho.

Vitu kama upendo, furaha, fadhili, kujidhibiti, n.k. Basi uko katika mchakato ambao Paulo anaelezea katika Warumi 5:10: "Kwa maana ikiwa ni pamoja na kuwa chini ya Mungu tulipatanishwa na Mungu kwa kifo cha Mwana, zaidi ya hayo, baada ya kupatanishwa, tutaokolewa kwa maisha yake.” Kufuata mfano wa Yesu, uko njiani kuokolewa kabisa.

Kusudi la mwisho la imani yako

Hutaenda milele bila chochote, lakini utajazwa na matunda ya Roho katika roho yako! Hii ndio umeshinda katika fursa tofauti zinazokujia - fursa hizi huja kama majaribu, vishawishi, na changamoto katika maisha yako ya kila siku ambayo inakuonyesha dhambi iliyo katika mwili wako. Utabadilishwa - utafananishwa na sura ya Yesu, utakuwa kama Yesu! (Warumi 8: 28-29) Utashiriki katika asili ya kimungu! (2 Petro 1: 3-4).

“Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa nifuraha tupu, mkiangukia katika majaribu mbalimbali; mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno.” Yakobo 1: 2-4

“Mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu ya na namna mbalimbal; Ili kwamba kujaribiwa kwa Imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima, katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Naye mwampenda ijapokuwa hamkumwona; ambaye ijapokuwa hamwoni sasa, mnamwamini; na kufurahi sana kwa furaha isiyoneneka, yenye utukufu, katika kuupokea mwisho wa imani yenu, yaani, wokovu wa roho zenu.” 1 Petro 1: 6-9

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii ilichapishwa hapo awali kwenye https://activechristianity.org/ na imebadilishwa na ruhusa ya matumizi kwenye wavuti hii.