Je, watu wanawezaje kuliona Neno la uzima ndani yako?

Je, watu wanawezaje kuliona Neno la uzima ndani yako?

Yesu alisema maneno ya uzima ambayo yangeweza kuokoa watu. Mamlaka yake yalikuja kwa kufanya Neno. Tunaweza kupata mamlaka sawa.

13/12/20185 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Je, watu wanawezaje kuliona Neno la uzima ndani yako?

8 dak

Lile lililokuwako tangu mwanzo, tulilolisikia, tuliloliona kwa macho yetu, tulilolitazama, na mikono yetu ikalipapasa, kwa Habari ya neno la uzima (na uzima huo ulidhihirika, nasi tumeona, tena twashuhudia, na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele, uliokuwa kwa baba, ukadhihirika kwetu); hilo tulioliona na kulisikia, twawahubiri na ninyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi: na ushirika wetu ni pamoja na baba, na pamoja na mwana wake Yesu Kristo.” 1 Yohana 1:1-3.

Mitume walizungumza juu ya Neno la uzima kwa sababu wao binafsi walikuwa wameona ndani ya Yesu. Anaitwa Neno la Mungu, na kila mtu anayemfuata anapaswa kuitwa yeye huyo. Kila mtu anayekutana nasi anapaswa kuliona Neno la uzima ndani yetu.

Kupewa nguvu na Roho Mtakatifu

Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu.” Yohana 1:1.

Kwa sababu ya dhambi, watu walikuwa gizani na kutengwa na Neno. Lakini Yesu alikuja duniani ili kutupa Neno lake tukufu kwetu. Alikuwa sawa na Mungu, na ingawa alikuwa ameacha hilo alipokuja duniani (Wafilipi 2:5-7), alikuwa na Roho Mtakatifu tangu kuzaliwa. Hiyo ina maana kwamba angeweza kusikia sauti ya Mungu na kufanya mapenzi yake tangu alipokuwa mdogo. Neno la Mungu na mapenzi yake yalionekana kwa mwanadamu katika ulimwengu huu mwovu na wa giza.

Wanafunzi walipokea Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Kisha wakapokea nguvu za kufanya mapenzi ya Mungu kama vile Yesu alipewa uwezo wa kuyafanya. Tunasoma kwamba baada ya Pentekoste Neno la Mungu lilienea, na idadi ya wanafunzi ikaongezeka sana katika Yerusalemu. (Matendo 6:7) Neno la Mungu lilianza kuonekana kwa watu wengi.

Neno la uzima: Kutenda Neno

Asili yote ya Mungu ilikuja kuishi ndani ya Yesu kwa sababu alipokea Neno kutoka kwa Baba na kulifanya. “Naye Neno alifanyika mwili, akakaa kwetu; nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba; amejaa neema na kweli’’. Yohana 1:14. Hakuna utukufu nje ya Neno. Tunabadilishwa kutoka utukufu hadi utukufu, tunapoishi kama Neno linavyosema.

Neno haliko mbali wala haliko juu sana hivi kwamba ni gumu sana kupatikana. “Lakini neno li karibu nawe sana, li katika kinywa chako na moyo wako, upate kulifanya.” Kumbukumbu la Torati 30:14. Tunajua Neno na tunaweza kunena juu yake, lakini sasa lazima tulifanye. Ikiwa Neno moja tu la Mungu limekuwa kweli ndani yetu, tumepokea nguvu isiyotikisika na utukufu ndani yetu, na sisi ni matajiri zaidi kuliko kama tungekuwa na almasi kubwa zaidi katika ulimwengu huu.

Lakini ikiwa hata neno moja la Mungu linaishi ndani yetu, linakuja kinyume na asili yetu ya dhambi na Shetani. Lakini tunaweza kuamua matokeo ya migogoro hii sisi wenyewe ikiwa tutaomba kupokea mtazamo wa akili uliokuwa ndani ya Yesu, na kukaa ndani yake, ili tuweze kusema kila wakati kama alivyosema: “Wacha si mapenzi yangu, bali mapenzi yako; kufanyika.”

Tunapofanya Neno, tunakuwa na nguvu

Watu wengi hawaendi mbali zaidi ya kusema tu juu ya Neno la Mungu; Neno la Mungu halionekani katika maisha yao ya kila siku. Kila Neno la Mungu lazima liwe ukweli ndani yetu. Neno la Mungu linapokuwa halisi ndani yetu, sisi si watu wa kidini “waliokufa” wenye namna ya utauwa lakini wasio na nguvu. Hapana, itakuwa wazi kwa kila mtu kwamba tuko hai.

Kwa maana tulipowaletea Habari Njema, haikuwa kwa maneno tu, bali pia kwa nguvu, maana Roho Mtakatifu aliwahakikishia kwamba yale tuliyosema ni kweli. Nanyi mnajua jinsi tulivyo kuwajali ninyi kwa jinsi tulivyoishi tulipokuwa pamoja nanyi. Kwa hiyo mlipokea lile neno kwa furaha kutoka kwa Roho Mtakatifu licha ya mateso makali aliyowaletea.” 1 Wathesalonike 1:5-6.

“Kwa sababu hiyo sisi nasi twamshukuru Mungu bila kukoma, kwa kuwa, mlipolipata lile neno la ujumbe la Mungu mlilolisikia kwetu, mlilipokea si kama neno la wanadamu, bali kama neno la Mungu; na ndivyo lilivyo kwelikweli; litendalo kazi pia ndani yenu ninyi mnaoamini.” 1 Wathesalonike 2:13.

Tukipokea Neno la Mungu kama maneno ya wanadamu, hakuna nguvu ndani yake. Kwa kuwa ni nadra sana kwamba mtu yeyote apokee Neno la Mungu jinsi lilivyo kihalisi, kama Neno la Mungu, Paulo aliwashukuru sana Wathesalonike hivi kwamba alimshukuru Mungu sikuzote kwa ajili yao.

Ushirika katika Neno la uzima

Yesu alisema, “Ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli.” Yohana 8:31. Mitume walikuwa na ushirika na Baba na Mwanawe, Yesu Kristo, na walihubiri Neno la uzima ili watu wengi zaidi waweze kuwa na ushirika nao. ( 1 Yohana 1:1-3 ) Kuna ushirika mkamilifu kati ya watu ambao ndani yao Neno limekuwa sehemu ya asili yao. Tumeitwa kwa ushirika huo safi na wenye baraka katika nuru. Matokeo yake ni undugu ambapo hata majeshi ya Shetani hayawezi kuleta mgawanyiko.Watu wengi wanaishi kama mifano ya kinyume cha Neno la Mungu hata wakimsifu Mungu kwa midomo yao. Hawana subira, wenye uchungu, na wasio na shukrani. Tukifunga na kuomba ili tubarikiwe lakini tusizishike sheria za Mungu, haitafanikiwa kwetu. ( Warumi 8:1-2 ) Lakini tukizishika, tunapata uhai, nguvu, na shangwe.

Neno la Mungu na liwe kweli ndani yetu, ili utukufu wa Bwana uangaze kutoka kwetu. Pumziko la amani la Mungu, shukrani, na furaha vionekane ndani yetu katika nyakati hizi zisizo na utulivu na za giza. Kuwe na uvumilivu, unyenyekevu, upendo na wema kutoka kwetu nyumbani na pia mbali na nyumbani. Ndiyo, na kuwe na jeshi zima la watu ambao ndani yao “Maneno ya Mungu” yanaonekana na ambao wana ushirika wa kweli wao kwa wao, pamoja na Baba, na Mwana.

Yohana anaandika hivi: “Na haya twayaandika, ili furaha yetu itimizwe.” 1 Yohana 1:4.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Aksel J. Smith ambayo yalionekana kwa mara ya kwanza chini ya kichwa “Neno la uzima” katika jarida la BCC la "Skjulte Skatter" (Hazina Zilizofichwa) mnamo Juni 1950. Imetafsiriwa kutoka kwa Kinorwe na imetafsiriwa ilichukuliwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.