Kwa nini ninahitaji wokovu?

Kwa nini ninahitaji wokovu?

Kuna kitu kimoja tu ambacho kinaweza kukufanya uwe na furaha na kukupa pumziko.

1/8/20166 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Kwa nini ninahitaji wokovu?

Labda unahisi kutokuwa na utulivu, au utupu ambao hauwezi kuelezea. Unaweza kuielezea kama "uzito", hisia ya hatia ambayo haiondoki. Unajaribu kupuuza kwa kujishughulisha na kila aina ya mambo, lakini hakuna kitu kinachoonekana kufanya kazi. Na kuna sababu.

Utupu wa dunia

Katika Mhubiri 1:8 inasema kwamba “macho yote yamejaa uchovu usioneneka, jicho halishibi kuona, wala sikio halikinai kusikia.” Pia imeandikwa, “Nimeziona kazi zote zifanywazo chini ya jua na, tazama, mambo yote ni ubatili na kujilisha upepo. Yaliyopotoka hayawezi kunyooshwa, wala yasiyokuwapo hayahesabiki.” Mhubiri 1:14-15.

Kuna utupu mkubwa katika mambo ya dunia hii! Haijalishi unapata kiasi gani au unafikia kiasi gani, haitoshi kamwe. Unatamani amani na furaha lakini huwezi kuipata popote. Unajaribu tena na tena, lakini mwisho wa kila siku, unaona kwamba bado huna amani na furaha.

Je, hutamani kuokolewa kutoka katika utupu huu?

Milele iko moyoni mwako!

Katika Mhubiri 3:11 imeandikwa kwamba “ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao”. Je, umewahi kufikiria kuhusu hili? Hivi ndivyo hasa Mungu amekutendea. Ameweka shauku ndani ya moyo wako, shauku ya kile ambacho ni kizuri, kisafi na cha milele! Je, umehisi nia hii?

Huenda usihisi nia hii kila wakati ndani yako, lakini unaiona mara kwa mara. Wakati mwingine unaihisi wakati mambo hayaendi jinsi unavyotaka, ukiwa na huzuni, kukata tamaa au peke yako. Nyakati nyingine, unahisi nia hii jambo fulani linapokuwa limefanikiwa, au unapofikia lengo muhimu katika maisha yako. Hata kama kila kitu kimefanikiwa kwako, huwezi kujizuia kufikiria kuwa lazima kuna kitu zaidi. Una shauku ya vitu vya milele, na hakuna kitu cha ulimwengu kinachoweza kutosheleza nia hii.

Kwa hiyo ni nini kitakachokidhi nia hii?

Chanzo cha maisha na furaha

Je, si Mungu Mwenyewe anayeweza kufanya hivi? Yeye ndiye aliyekuumba na kukupa uhai. Yeye ndiye chanzo cha maisha na furaha yenyewe!

Tangu mwanzo, Mungu alitaka kuwasaidia na kuwaongoza watu. Lakini, kwa sababu ya anguko, dhambi ilikuja ulimwenguni na watu wakapoteza uhusiano wao na Mungu ambaye ndiye chanzo cha uzima. Watu walianza kuongozwa na tamaa zao za dhambi, badala ya Baba yao wa Mbinguni, na wakaingia katika giza kuu na utupu.

Maana kila kilichomo duniani, yaani, tamaa ya mwili, na tamaa ya macho, na kiburi cha uzima, havitokani na baba, bali vyatokana na dunia.” 1 Yohana 2:16.

Hii ndiyo sababu unajisikia jinsi unavyohisi. Hii ndio sababu hakuna kitu katika ulimwengu huu kinachoweza kukufanya uwe na furaha. Umekusudiwa kuwa na uhusiano na Baba yako aliye mbinguni! Lakini, badala yake, mmefungwa na mambo ya dunia hii, na kwa tamaa mbaya na tamaa zilizo ndani ya watu wote kwa sababu ya anguko. Na kamwe huwezi kuwa na furaha wakati umefungwa na kuongozwa na dhambi, kwa sababu "Mshahara wa dhambi ni mauti". Warumi 6:23.

Soma pia: Kwa nini Mungu aliniumba?

Njia ya kurudi kwa Baba

Kwa bahati nzuri, sio lazima ukae katika hali hii mbaya ambapo kifo na utupu hutawala! Mungu anataka kuwa na ushirika na wewe! Anautaka sana na kwamba alimtuma Mwanawe wa pekee, Yesu Kristo, duniani ili kukuweka huru kutoka katika utupu huu na kifo, na kufanya njia ya kurudi kwa Baba.

Yesu Mwenyewe alishinda jambo kuu linalowatenganisha watu na Mungu - Alishinda dhambi, au kutotii mapenzi ya Mungu yaliyo mema na makamilifu. Yesu hakukubali kamwe alipojaribiwa, lakini siku zote alisema Hapana kwa mapenzi yake mwenyewe na badala yake alifanya mapenzi ya Mungu. (Yohana 5:30.) Na kwa njia hii, alitengeneza njia ya kurudi kwa Baba. Sasa unayo nafasi, kwa kumfuata Yesu na kusema Hapana kwa mapenzi yako mwenyewe, kuja kwenye uhusiano na Mungu ambaye anaweza kukupa kila kitu unachokosa maishani!

Hii huanza kwa kuamua kuishi kwa moyo wote kwa ajili ya Mungu. Unageuka kutoka kwenye maisha yako ya zamani matupu na ya dhambi na kutoa moyo wako wote na maisha kwa Mungu. Baada ya hayo, unahitaji wokovu wa kila siku. Wokovu unamaanisha kuokolewa kutoka katika dhambi. Hilo si jambo ambalo hutokea mara moja tunapookoka, lakini ni jambo ambalo tunahitaji kila siku.

Tuna dhambi nyingi katika asili yetu ya kibinadamu. Tunapata hasira, wivu, uchungu na mashaka. Sasa, kidogo kidogo, tunahitaji kuokolewa kutokana na hasira, wivu, uchungu na mashaka ambayo huja ndani yetu kila siku. Kwa njia hii, tunakuwa wavumilivu, wazuri, wenye upendo na wema. Huu ni wokovu wa kila siku. Kwa hiyo, tunaweza kuwa mtu mpya - mtu ambaye anapata hekima na amani katika maisha yake! Asili yetu inakuwa takatifu na ya kumpendeza Mungu. Kisha tuna wakati ujao wenye matumaini. ( Warumi 8:13 . ) Je, hivi sivyo unavyotaka?

Je, hauhisi Mungu akizungumza nawe moyoni mwako? Mungu Mwenyezi, Muumba wako, Yeye ambaye hana mwanzo wala mwisho, anataka kukuokoa kutoka katika dhambi na kifo! Anataka kukupa uzima wa milele. (Warumi 6:20-23.) Ananyoosha mkono Wake kwako.Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana

Kwani kutoa fedha kwa ajili yakitu ambacho si chakula? Na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema, na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tegeni masikio yenu, na kunijia, sikieni, nafsi zenu zitaishi nami nitafanya nanyi agano la milele.…” Isaya 55:2-3.

Mtafuteni Bwana, maadamu anapatikana, mwiteni, maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake na amrudie Bwana Naye atamrehemu …” Isaya 55:6-7.

Mungu, kwa upendo na huruma yake kuu, anataka kukuokoa kutoka katika utupu na taabu inayotokana na kuishi kulingana na tamaa zako za dhambi. Kwa nini uendelee kuishi kulingana na yale yanayokupeleke kwenye kifo na uharibifu? Kwa nini uishi maisha ambayo yametenganishwa na Mungu, wakati unaweza kuwa na maisha matakatifu na wakati ujao pamoja Naye?

Mungu anakuita ili uokoke! Anakuita uache njia yako ya zamani ya maisha: tabia zako za dhambi na udhalimu wote. Anataka kukuongoza kwa njia mpya, ili uweze kuja kwenye furaha, amani na kupumzika katika roho yako.

Utajibu au hautajibu shauku ya moyo wako?

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Nellie Owens yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.