Je, majina mbalimbali ya Yesu yanatuambia nini kumhusu?

Je, majina mbalimbali ya Yesu yanatuambia nini kumhusu?

Katika Biblia, Yesu amepewa majina mengi tofauti. Je, umewahi kufikiria kuhusu baadhi ya majina na vyeo hivi yanamaanisha nini kwetu kibinafsi?

20/12/20198 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Je, majina mbalimbali ya Yesu yanatuambia nini kumhusu?

Kile ambacho Yesu anamaanisha kwetu hakiwezi kuelezewa kwa maneno. Katika Biblia, Yesu amepewa majina na vyeo vingi na amefafanuliwa kwa njia nyingi ambazo zinaweza kutupa wazo la yeye ni nani na ametufanyia nini. Orodha hii haituelezi kila kitu, lakini labda inaweza kutufanya tupende kusoma na kufikiria zaidi kuhusu Bwana na Mwokozi wetu mpendwa, Yesu Kristo - na kile ambacho majina na vyeo vyake vina maana kwetu binafsi - sasa na katika umilele!

Neno - Nuru ya Ulimwengu

Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo; wala pasipo yeye hakikufanyika cho chote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulikuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu; nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa Mwana pekee atokaye kwa Baba; amejaa neema ya kweli." Yohana 1:1-4,14.

Katika Neno la Mungu kuna hekima ya Mungu, mapenzi yake, mawazo yake. Yesu alipokuja duniani, Alifanya mapenzi ya Mungu kabisa hivi kwamba “Neno alifanyika mwili,” likawa uhai Wake. Katika maisha yake watu waliweza kuona neema na ukweli na hekima na nguvu ya Neno la Mungu, ambalo ni utukufu wa Mungu. Kila kitu Alichofanya na kila Alichosema kilionyesha utukufu wa Mungu. Maisha ya Yesu yalikuwa nuru inayoonyesha njia kwa Baba yake. Sasa Neno linaweza pia kuwa maisha yetu kwa kufuata mfano wake!

Soma zaidi: Jinsi unavyoweza kuwa Neno la uzima kwa miguu miwili

Emmanuel - Mungu pamoja nasi

Tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana; Nao watamwita jina lake Imanueli; Yaani, Mungu pamoja nasi.” Mathayo 1:23.

Dhambi ilikuwa imetenganisha watu na Mungu, lakini Mungu anatamani kuwa na roho yetu (Yakobo 4:5), na anataka kuwa na ushirika tena aliokuwa nao na uumbaji wake hapo mwanzo. Yesu aliondoka nyumbani kwake na Baba na kuja duniani kwa ajili yetu. Na kwa sababu alikuwa mtiifu kwa Mungu kila wakati na kufanya mapenzi yake, maana ya jina hili ilikuwa kweli katika Yesu: Emanueli - "Mungu pamoja nasi"!

Ni kupitia Yesu Kristo pekee tunaweza kuja kwa Mungu. Kupitia dhabihu ya Yesu msalabani tuna amani na Mungu, na kupitia maisha yake tuna njia ya kurudi kwa Baba. Hata sasa, Yeye hutuombea kila mara, ili tuweze kuokolewa kabisa. (Waebrania 7:25.)

Soma zaidi: Inamaanisha nini kuokolewa kwa ukamilifu?

Mwana wa Mungu - Mwana wa Adamu

Malaika akajibu akamwambia, roho Mtakatifu atakujia juu yako, na nguvu zake Aliye juu zitakufunika kama kivuli; kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, Mwana wa Mungu.” Luka 1:35

Yesu hakuwa na baba wa duniani, lakini Mungu alikuwa Baba yake. Alikuwa na Roho Mtakatifu pamoja Naye tangu kuzaliwa, na kwa uwezo wa Roho angeweza kufanya mapenzi yote ya Mungu.

Lakini kwa kuja duniani, Yeye pia akawa mwanadamu, mwana wa Mariamu. Jina au cheo ambacho Yesu alitumia zaidi kwa ajili Yake ni Mwana wa Adamu. Kama mwanadamu, alihitaji kusali kwa nguvu ili aokolewe na kifo ambacho kingekuja ikiwa angefanya dhambi hata mara moja. Lakini kwa kuwa mtiifu kwa Neno la Mungu na mapenzi yake, alishinda dhambi - na kwa hiyo nguvu ya kifo. (Waebrania 5:7-8.) Katika majaribu na majaribu yake yote kama mwanadamu, Hakutenda dhambi kamwe! Aliacha mapenzi yake mwenyewe kufanya mapenzi ya Mungu na kuharibu kabisa kazi za shetani. (1 Yohana 3:8)

Kwa sababu Yesu hakutenda dhambi hata mara moja, maisha yake yangeweza kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi za ulimwengu mzima. Dhabihu yake hutuweka huru ikiwa tunamwamini na kumkubali kama Bwana na Mwokozi wetu, na kama mfano wetu ambaye tunaweza kufuata. (1 Petro 2:21-24)

"Kwa maana Mwana wa Adamu alikuja kuokoa kile kilichopotea." Mathayo 18:11.

Kwa maana Mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika, na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi.” Marko 10:45.

Soma zaidi: Kwa nini Yesu alipaswa kufa msalabani?Yesu Kristo - Mwokozi

“Basi alipokuwa akifikiria haya, tazama, Malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akasema, Yusufu, mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu.” Mathayo 1:20-21.

“Malaika akawaambia, msiogope; kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote; maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa, kwa ajili yenu mwokozi, ndiye Kristo Bwana.” Luka 2:10-11.

“Yesu” maana yake ni “Mungu anaokoa”. Hili lilikuwa jina la kawaida, na Yesu alizaliwa katika hali duni - mwanadamu, Mwana wa Adamu. Na ilikuwa kwa njia yake kwamba ulimwengu ungeokolewa! Dhambi ilikuwa imekuja ulimwenguni kupitia kutotii na kiburi cha mwanadamu wa kwanza, Adamu, lakini ndani ya Mwanadamu Yesu, dhambi ilishindwa kupitia unyenyekevu na utii wake kwa Mungu. Kwa kutokubali kamwe kutenda dhambi alipojaribiwa, alishinda nguvu za mauti. Sasa tunaweza kuokolewa kutoka kwa dhambi kupitia kifo cha Yesu msalabani na kupata matunda ya Roho kwa kufuata maisha yake.

Hii ndiyo sababu Yesu pia alipewa jina la cheo “Kristo”, linalomaanisha “Mtiwa-Mafuta” au “Mteule” (au “Masihi”), aliyetumwa na Mungu Baba Yake kwa kazi hii kubwa.

Fikiria upendo ambao Yesu alituonesha alipokuja duniani na kutimiza kazi hii kwa hiari yake mwenyewe, na hii inamaanisha nini kwako na kwangu!

Soma zaidi: Yesu, Mwokozi wetu

MIMI NIKO - Mwanzo na Mwisho

“Yesu akawaambia, Amin, amin, nawaambia, Yeye Ibrahimu asijakuwako, mimi niko.” Yohana 8:58.

"Mimi ni Alfa na Omega, Mwanzo na Mwisho, wa Kwanza na wa Mwisho." Ufunuo 22:13.Jina la Mungu ni "MIMI NIKO," na wakati Yesu pia anajiita "MIMI NIKO", Anaonyesha kwamba Yeye ni mmoja na Baba - wa milele, asiyebadilika, mwaminifu na wa kweli. Alikuwepo tangu kabla ya wakati kuanza, na atakaa milele. Lakini cha kustaajabisha sana ni kwamba aliacha mbingu na umilele na kuja duniani kwa muda kama mwanadamu! Hapo alikuwa mtiifu kwa mapenzi ya Baba.

Na aliposulubishwa na kutoa uhai wake kwa ajili yetu, haukuwa mwisho, bali ulikuwa ni mlango wa kurudi kwenye ule umilele mtukufu alikotoka. Katika majaribu na majaribu Yake yote, alibaki mwaminifu na kweli, na roho yake ingeweza kurudi kwa Mungu, bila kuguswa na dhambi Aliyojaribiwa nayo alipokuwa hapa duniani. Maisha yake ni mfano mzuri wa kile ambacho Mungu angeweza kufanya ndani ya mtu.

Akawa kielelezo kwetu. Tukimfuata, tutafika pale alipo na kuwa pamoja Naye katika umilele wote, kama mifano ya kile ambacho Mungu anaweza kufanya ndani ya watu wanaofanya mapenzi yake.

Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana - Jina ambalo ni kuu kuliko jina lingine lolote

Yesu Kristo ndiye aliyeshinda dhambi na mauti. Yeye ndiye aliyejinyenyekeza zaidi, na kwa sababu hiyo Mungu amemheshimu sana na kumpa jina lipitalo kila jina. Kwa sababu alimtukuza Baba yake kwa maisha yake, sasa ameketi mkono wa kuume wa Mungu - kwa utukufu wa Mungu! Ushindi wake juu ya dhambi na kifo ni wa milele; Utukufu wake ni wa milele. Amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani; na kwa uwezo huu ana uwezo wa kutuokoa. Atatawala milele na milele! (Ufunuo 11:15)

“Na upanga wake mkali hutoka kinywani mwake awapige mataifa kwa huo. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye anakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Naye ana jina limeandikwa akatika vazi lake na paja lake, MFALME WA WAFALME, NA BWANA WA MABWANA.” Ufunuo 19:15-16.

Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu; ambaye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho; bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu; tena, alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia Jina lile lipitalo kila jina; ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni, na vya duniani, na vya chini ya nchi; na kila ulimi ukiri ya kuwa YESU KRISTO NI BWANA, kwa utukufu wa Mungu Baba.”. Wafilipi 2:5-11.

Kinachokaribia kutoaminika, ni kwamba anataka kushiriki utukufu huu nasi. Anataka tumfuate katika ‘mauti yake kwa dhambi’ kwa kutokubali kamwe kutenda dhambi, ili kwamba sisi pia tushiriki maisha yake na kupata matunda ya Roho. (2 Petro 1:3-4.) Anataka tuurithi umilele pamoja Naye! ( Warumi 8:16-18 ) Imani katika hili yapasa kufanya tamaa ndani yetu ya kuacha mapenzi yetu wenyewe ya kumfuata, kuonyesha upendo wetu mkuu na shukrani Kwake kwa kutii sheria zake.

Maisha yetu yawe shukrani na sifa ya milele kwa Bwana na Mwokozi wetu mpendwa Yesu Kristo - ndugu yetu! Jina la Yesu lihimidiwe milele na milele!

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Milenko van der Staal yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.