Rahabu: Hadithi ya Biblia ya imani na matendo

Rahabu: Hadithi ya Biblia ya imani na matendo

Ujumbe wa matumaini kwa mtu yeyote ambaye anahisi kama hafai vya kutosha.

10/1/20205 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Rahabu: Hadithi ya Biblia ya imani na matendo

Si rahisi kila mara kuamini kwamba Mungu ana mpango na tumaini kwetu. Mawazo mengi yanaweza kutokea, na kutukatisha tamaa kuishi maisha ya matumaini ambayo Mungu ametuitia.

Labda umesema au umefanya mambo ambayo unajua si sawa. Unapokumbushwa mara kwa mara kuhusu maisha yako mabaya ya nyuma, unahisi kama huwezi kamwe kukubaliwa na Mungu.

Labda unaona tofauti kubwa kati ya maisha yako na maisha ambayo Biblia inazungumza. Unafedheheka kwa yale uliyofanya zamani, na unaona aibu kwamba wewe si mcha Mungu zaidi. Unatamani kuishi maisha ya usafi na wema lakini uko mbali nayo.

Usikate tamaa! Haijalishi jinsi mambo yanavyoonekana kuwa ya giza, una wakati ujao wenye matumaini—kama tu Rahabu wa Yeriko.

Ilionekana kana kwamba hakuna tumaini ...

Rahabu alikuwa mwanamke Mkanaani, raia wa taifa lililoabudu sanamu. Hakuwa na sehemu katika ahadi za Israeli. Naye alikuwa kahaba, jambo ambalo Mungu alilichukia. ( Kumbukumbu la Torati 23:17 )

Mungu alikuwa ameahidi nchi ambayo Rahabu aliishi kwa taifa la Israeli. ( Mwanzo 17:8 ) Rahabu na watu wake waliposikia kwamba Waisraeli walikuwa wanakuja kuteka Yeriko, jiji muhimu la Kanaani, walihofia maisha yao. Walijua kwamba Mungu yuleyule aliyewakomboa watu wake kutoka Misri angewapa Israeli ushindi katika Yeriko.

“Mara tuliposikia hayo mioyo yetu iliyeyuka, wala haukusalia ujasiri wo wote katika mtu awaye yote, kwa sababu yenu; kwa kuwa BWANA, Mungu wenu, yeye ndiye Mungu, katika mbingu juu na katika nchi chini.” Yoshua 2:9-11.

Hata kabla Rahabu kukutana na Waisraeli na jeshi lao lenye nguvu, alimwamini Mungu wa Israeli. Alikuwa amesikia juu ya nguvu zake na jinsi alivyookoa na kuwalinda Waisraeli, na hii iliweka imani moyoni mwake kwamba Yeye alikuwa Bwana kweli.

Lakini kwa nje, mambo hayakuwa na matumaini kwa Rahabu. Je, alikuwa na sababu gani ya kutumaini au kuamini kwamba angeweza kuokolewa? Kwa nini Mungu huyu, ambaye hakuwa amemjua hapo awali, angekuwa na sababu yoyote ya kumwokoa yeye, au familia yake, badala ya wengine Yeriko?

Kwa imani

Lakini ingawa hali hiyo ilionekana kutokuwa na tumaini kabisa, Rahabu hakukata tamaa. Wapelelezi wawili Waisraeli walipokuja nyumbani kwake, Rahabu aliwaficha dhidi ya mfalme wa Yeriko. Kisha akawaomba wapelelezi hao kwa ujasiri kuahidi kwamba yeye na familia yake wangeokolewa wakati Waisraeli watakaposhambulia jiji hilo. Wanaume hao walimwambia Rahabu kwamba ikiwa angetundika kamba ileile nyekundu kwenye dirisha ambalo wangetorokea, yeye na kila mtu nyumbani mwake wangeokolewa. Kwa imani kamili, Rahabu alifunga kamba kwenye dirisha lake na kusema: “Na iwe kama usemavyo.” (Soma hadithi nzima katika Yoshua 2.)

Ingawa mambo yalionekana kuwa magumu na yasiyowezekana, Rahabu aliweka tumaini na imani kwamba yeye na familia yake wangeweza kuokolewa.

Katika Waebrania 11, mtume anaandika juu ya nguvu ya imani. Anaanza sura hiyo kwa kuandika hivi: “Kuwa na imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, kuwa na bayana ya mambo yasiyoonekana. Ilikuwa kwa imani yao kwamba watu wa nyakati za kale walipata kibali cha Mungu.” Waebrania 11:1-2. Kisha anataja mifano mingi ya watu waliofanya maamuzi ya imani, na Rahabu anajumuishwa katika orodha hii: “Imani ndiyo iliyomzuia Rahabu kahaba asiuawe pamoja na wale waliomuasi Mungu, kwa kuwa aliwakaribisha wapelelezi Waisraeli kwa urafiki.” Waebrania 11:31.

Mungu hakujali kile ambacho Rahabu alikuwa amefanya zamani. Haijalishi alizaliwa katika familia gani, au aliishi wapi. La muhimu na lililo muhimu ni kwamba alimwamini Mungu, na kuamini kwamba angeweza kumwokoa.

Kwa sababu hakuwa Myahudi, Rahabu hangeweza kuwa na uhakika wa kupata ahadi za Israeli. Lakini kwa sababu aliamini, bila shaka, kwamba Mungu angeweza kumtendea yale ambayo alikuwa amewafanyia Waisraeli, aliwaficha wale wapelelezi na kuomba waachwe wakati Israeli wangeiteka Yeriko. Ni tendo hilo la imani lililoonyesha kwamba alikuwa mwadilifu. ( Yakobo 2:25 )

 

Tumaini letu

Neno la Mungu linatuambia kwamba “… malipo ya dhambi ni mauti”. Warumi 6:23 (GW). Sote tumefanya dhambi, lakini ikiwa tunaamini, Mungu pia ana mpango wa kutuokoa kutoka kwenye uharibifu wa dhambi na kutufanya kuwa sehemu ya ahadi zake!

“Maana neema ya Mungu iwaokowayo wanadamu wote imefunuliwa; nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia; tupate kuishi kwa kiasi, na haki, na utauwa, katika ulimwengu huu wa sasa; tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu; ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu, ili atukomboe na maasi yote, na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema.” Tito 2:11-14.

 

"Kila aliye na tumaini hili katika Kristo anajiweka safi, kama Kristo alivyo mtakatifu." 1 Yohana 3:1-3.

Hii ina maana kwamba, kama vile Rahabu, imani yetu itatuongoza kufanya jambo fulani - kuacha maisha ya kutomcha Mungu na tamaa za kidunia ambazo tunajaribiwa nazo! Ndiyo maana Paulo anaandika kuhusu “utii wa imani”. ( Waroma 1:5 ) Imani inaongoza kwenye matendo.

Rahabu akawa sehemu ya ahadi za Mungu

Kwa sababu ya imani ya Rahabu, yeye na familia yake waliokolewa na kuwa sehemu ya taifa la Israeli na ya ahadi za Israeli. ( Yoshua 6:22-25 ) Rahabu mwenyewe akawa mmoja wa mababu za Yesu. ( Mathayo 1:5 )

Rahabu ni mfano kwetu leo, akitufundisha kwamba haijalishi jinsi mambo yamepita zamani - au jinsi mambo ya giza yanaweza kuonekana wakati huu - imani kwa Mungu na utii kwa neno lake itatuokoa kutoka kwenye uharibifu wa dhambi na kutupa wakati ujao wenye matumaini katika ufalme wa Mungu.

Hebu na tutumie uwezekano tulionao katika Kristo Yesu, na kuishi katika roho hii hii ya imani, ili sisi pia tuweze kupata baraka za milele ambazo Mungu ameahidi wale wote ambao wameweka matumaini yao kwake!

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inatokana na makala ya Nellie Owens yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na imebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.