Jinsi shetani anavyowadanganya watu wa Mungu

Jinsi shetani anavyowadanganya watu wa Mungu

Shetani anapofanya kazi kati ya watu wa Mungu, yeye hutumia tamaa zao za asili na vitu ambavyo vinawavutia.

23/4/20185 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Jinsi shetani anavyowadanganya watu wa Mungu

Shetani anapofanya kazi kati ya watu wa Mungu, yeye hutumia tamaa zao za asili na vitu ambavyo vinawavutia.

Imeandikwa na UkristoHai

Shetani huwaangalia watu kwa karibu. Anajua kile kila mtu anapenda udhaifu wake, na hutumia maarifa haya kuwadanganya. Haipendezi sana kwa watu wa Mungu ikiwa Shetani angekuja kama simba anayeunguruma, lakini anapokuja kama malaika wa nuru na maneno matamu, ya kubembeleza na tabasamu usoni mwake, basi ni vigumu sana kwa waumini kutodanganyika. Lakini kwa namna yoyote Shetani huja, hufanya kazi ili kufikia lengo lake la kipekee - ambalo ni kuwapeleka watu katika uharibifu.

Watu humtumikia Shetani wanapotafuta faida yao wenyewe na wanapokwenda kinyume na mapenzi ya Mungu na uongozi wa Roho.

Jinsi Shetani anavyowadanganya watu wa Mungu

Mungu aliipa Israeli ushindi katika siku za Yoshua, lakini wakati Akani alipochukua vitu vilivyolaaniwa, Mungu alikasirika na watu 3,000 wa Israeli walilazimika kukimbia mbele ya watu wa Ai (Yoshua 7). Mungu alipigania waisraeli vita maadamu walikuwa watiifu kwake, lakini walipomtii Shetani, walishindwa vitani. Kwenye kesi hii, Shetani alitumia ukweli kwamba watoto wa Israeli walitamani kuwa na vitu vizuri.

Baada ya Sauli kutenda dhambi kwa kuwaokoa kondoo bora na ng'ombe, ambao Mungu alisema kuwa walipaswa kuharibiwa kabisa, akamwambia Samweli, “Nimetenda dhambi; maana nimeihalifu amri ya BWANA, pia na maneno yako; kwa sababu niliwaogopa wale watu, nikaitii sauti yao.” 1 Samweli 15:24 [Msisitizo umeongezwa]. Dhambi ya pili ilifuata mapema baadaye: Sauli alitaka Samweli afanye kana kwamba hakuna kitu kilichotokea na kumheshimu mbele ya wazee na watu wa Israeli. Shetani alitumia tamaa za watu. Tamaa hizo zilikuwa zenye nguvu sana ingawa Sauli alijua yapi ni mapenzi ya Mungu, aliwatii watu kwa sababu aliogopa, alikuwa mwoga hapa.

Sulemani alikuwa amepewa moyo wa busara na uelewa kwa hivyo hakukuwa na mtu kama yeye, iwe kabla au baada yake. (1 Wafalme 3:12.) Lakini Shetani alimdanganya, kwa sababu Sulemani “alipenda wanawake wengi wageni… Hawa walitoka katika mataifa ambayo BWANA aliwambia wana wa israeli "Msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Sulemani akaambatana nao kwa kuwapenda." 1 Wafalme 11: 1-2. Kwa wakati huu Sulemani alikuwa tayari amekiuka amri ya Bwana, na matokeo yalikuja hakika. “Maana ikawa, Sulemani alipokuwa mzee, wake zake wakamgeuza moyo wake, afuate miungu mingine, wala moyo wake  haukuwa mkamilifu kwa BWANA, Mungu wake, kama moyo wa Daudi baba yake kwa kuwa  Sulemani  akamfuata Ashtorethi, Mungu Mkee wa Wasidoni na Milkomu, chukizo la Waamoni. Sulemani akafanya yaliyo mabaya yaliyo machoni pa BWANA, wala hakumfuata BWANA kwa utimilifu, kama Daudi baba yake.” 1 Wafalme 11: 4-6. Sulemani alivunja sheria za hekima, na hekima ikamwacha. Yeye anayefanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana hana hekima tena. Sulemani aliwatii wake zake kuliko Mungu, na hilo ndilo likawa anguko lake.

 

Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba ilimbidi aende Yerusalemu na kupata mateso mengi kutoka kwa wazee, makuhani wakuu na waandishi na kwamba atauawa na kufufuliwa siku ya tatu. "Petro akamchukua, akaanza kumkemea, akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Akageuka, akamwambia Petro, Nenda nyuma yangu, shetani; u kikwazo kwangu; maana huyawazi yaliyo ya Mungu, bali ya wanadamu .” Mathayo 16: 22-23. Shetani alijua vizuri kwamba ikiwa Yesu angejiokoa mwenyewe kutoka mateso na kifo, Mungu hangeweza kumfufua kutoka kwa wafu. Na ikiwa Yesu asingefufuliwa, basi imani yetu ingekuwa haina maana, na tungekuwa wenye huzuni kuliko watu wote. (1 Wakorintho 15:19.) Shetani angefurahi sana na kuridhika kuhusu hilo.

Shetani pia hujaribu kudanganya watu wa Mungu leo

Shetani pia anafanya kazi leo - kushambulia watu popote walipo dhaifu. Anatumia tamaa zilizo katika asili yetu ya kibinadamu kama silaha zake. Anawajua vizuri sana, na anajua kwamba watu wanapenda kufuata matakwa yao.

Mungu anataka kuimarisha mapenzi yetu, kusafisha akili zetu na kutufanya kuwa na tabia thabiti, thabiti na kamili ya ujasiri kwa kila njia. Nini zaidi mtu anaweza kuuliza? Lakini ikiwa tutakuwa wabatili, tunataka kuwa wa mitindo, tunataka sifa na kutambuliwa, tunataka kuwa matajiri, tunaogopa watu, tunakuwa dhaifu nk, "tumegeuka na kumfuata Shetani" (I Timotheo 5:15). Halafu atadhoofisha tabia zetu ili tuwe waoga, waongo, watambao, viumbe duni.

 

Tunajua kwamba watu wengi wa Mungu kwa kiwango fulani ni bure, wanafuata mitindo, wanaogopa watu, wanataka sifa na heshima ya wanadamu, ni dhaifu nk, - vitu hivi vyote huondoa msalaba na nguvu katika maisha yao. Hii inatuambia kwamba Shetani anafanya kazi sana kati ya watu wa Mungu na ndio sababu ni muhimu sana sasa kupigana vita dhidi ya Shetani ili tuweze kupata nguvu, na kushinda dhambi hizi zote, na kubaki tumesimama baada ya kushinda kila kitu. (Waefeso 6:13.)

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inategemea Makala ya Johan Oscar Smith ambayo ilionekana mara ya kwanza chini ya kichwa "Shetani kati ya watu wa Mungu" katika jarida la mara kwa mara la BCC "Skjulte Skatter" (Hazina Iliyofichwa) mnamo Januari 1913. Imetafsiriwa kutoka Kinorwei na imebadilishwa kwa ruhusa kwa matumizi kwenye wavuti hii.