Gideon: Kutoka kuwa na hofu hadi kuwa shujaa

Gideon: Kutoka kuwa na hofu hadi kuwa shujaa

Ungejisikiaje kama ungekuwa na wanaume 300 tu wa kupigana dhidi ya jeshi kubwa?

27/9/20165 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Gideon: Kutoka kuwa na hofu hadi kuwa shujaa

Gidioni: Hadithi ya Biblia yenye kutia moyo sana!

Hadithi ya Biblia kuhusu Gideoni ni ya kutia moyo sana kwetu sote!

Ungejisikiaje kama ungekuwa na wanaume 300 tu kupigana dhidi ya jeshi kubwa?

"Bwana yu pamoja nawe, Ee shujaa! Enenda kwa uwezo wako huu, ukawaokoe Israel na mkono wa Midiani." Waamuzi 6:12,14.

Hii aliambiwa  Gidioni na malaika aliyetumwa kutoka kwa Mungu. Kwa hakika ilikuwa na maana ya kutia moyo - lakini wazo la kwanza la Gidioni linaonekana kuwa, "Kwa nini mimi? Je, hakuna mtu mwenye nguvu au jasiri anayeweza kufanya hivyo?"

Maelekezo ya Mungu hayawezi kuwa na maana kwetu kila wakati. Kama wanadamu, sisi ni dhaifu na hatuoni kile Mungu anachoona. Tunaanguka tena na tena tunapoamini katika nguvu zetu wenyewe badala ya kujaribu kwa bidii kupata na kufanya mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Gidioni angepata uzoefu huu katika maisha yake mwenyewe.

Taifa lililokandamizwa

Kwa kuwa watu wa Israeli walikuwa wamegeuka kutoka kwa Mungu, aliruhusu Wamidiani kuwatisha Israeli kwa miaka saba, na kuharibu nchi yao na mifugo yao. Waamuzi 7:12.  inasema juu ya Wamidiani kwamba kulikuwa "wengi mfano wa nzige. ngamia wao hawakuweza kuhesabiwa kwa sababu walikuwa wengi mfano wa mchanga wa ufuoni!"

Katika haja yao, Israeli walimlia Mungu na kwa huruma yake Mungu aliingilia na kuamua kwamba Gidioni angewaongoza Waisraeli wenye shida, waliodhulumiwa na wenye hofu kupata ushindi.

Gidioni aliposikia haya, lazima alikuwa amefikiria, "Je, Mungu hajui jinsi nilivyo dhaifu na mwenye hofu?" Kwa kweli, Mungu alijua hili, lakini hata hivyo alimchagua Gideoni.

Mungu anajua utu wetu na udhaifu wetu, na jinsi tunavyotenda dhambi kwa urahisi. Lakini si makosa yeye kutuchagua. Wale wanaojiona kuwa wakubwa na wenye nguvu na wenye hekima watakuwa na wakati mgumu kusikia sauti ya Mungu juu ya mawazo na maoni yao ya kiburi. Lakini wale walio chini machoni pao, kwa mioyo iliyo wazi, wataweza kuwa watu wa Mungu, wenye ujasiri, tayari kufanya mapenzi Yake.

Kiongozi asiye na uhakika

Gidioni alikubali kazi hiyo bila kutaka. Alimwomba Mungu awape ishara mara kwa mara. Kwanza, malaika aliruhusu moto utoke kwenye mwamba ili kuivisha chakula ambacho Gidioni alikuwa ameweka huko. Wakati mwingine, Gidioni aliweka pamba fulani akiomba pamba ilowe na ardhi iwe kavu, kisha usiku uliofuata aliomba pamba iwe kavu na ardhi iwe imelowa.

Je, Mungu alikatishwa tamaa na maombi haya ya mara kwa mara? Je, alianza kuwa na shaka kama Gidioni alikuwa chaguo sahihi? La! Aliruhusu ishara hizi zote na maajabu kutokea, kumpa Gidioni nguvu na imani aliyohitaji! Mungu alikataa kumwacha Gidioni, hata Gidioni alipokuwa amekata tamaa juu yake mwenyewe.

Muda mfupi baadaye, na silaha mpya na roho ya Bwana (Waamuzi 6:34), Gidioni alikuwa amesimama mbele ya jeshi la Israeli la wapiganaji 32,000. Sasa hili lilikuwa jeshi kubwa la kuhesabika! Lakini kisha ikaja amri mpya kutoka kwa Mungu: Kila mtu ambaye alikuwa na hofu anapaswa kwenda nyumbani! Mungu alijua kwamba Israeli wangedai utukufu wa ushindi kwa ajili yao wenyewe, badala ya kumheshimu Mungu ambaye alikuwa mwenye amri.

Je, hufikiri kwamba Gidioni angependa kuondoka wakati huo? Kuwa mmoja wa wale ambao walikuwa na hofu hivyo hakukabiliana  na vita na labda hata kufa? Unaweza kufikiria jinsi Gidioni alivyohisi, kutoa amri hii mpya kwa askari wake 32,000? Ni kiongozi wa aina gani huyu, ambaye kwa hiari anawaambia askari wake waondoke kabla ya vita?

"Bado kuna wengi sana!"

Usiku wa manane, askari 22,000 wa Gidioni waliondoka. Hii ilikuwa vigumu sana kwa Gidioni. Kama kiongozi wa watu 32,000 angeweza kufikiria kwamba inawezekana kuwashinda Wamidiani. Kwa wanaume 10,000 tu, ilikuwa haiwezekani!

Kisha Mungu akasema tena: "Bado kuna watu wengi sana!"

Bado ni wengi sana? Amri hii mpya ilienda kinyume na hoja zote za kibinadamu! Na hivyo ndivyo Mungu alivyotaka.

Lakini Gidioni alikuwa mtiifu, akalipeleka jeshi mtoni kunywa, kama Mungu alivyomwambia. Ni wale tu walioyachota maji kwa mikono yao na kunywa maji kwa ndimi zao kama mbwa, waliruhusiwa kukaa, wengine wote waliporudishwa nyumbani. Gidioni aliachwa na wanaume 300 tu!

Watu 300 dhidi ya jeshi

Fikiria hofu ya Gidioni Mungu aliposema, "Shuka chini na kushambulia kambi ya Wamidiani, kwa sababu nitawaleta kwenui." Kusikia kile Mungu anataka tufanye ni jambo moja... lakini kwa kweli kufanya hivyo inaweza kuwa kama vita mpya kabisa!

Kwa mara nyingine tena Mungu alizungumza na Gidioni. Akamwambia Gidioni afanye upelelezi kambini, na hapa Gidioni alisikia kwamba askari wa Midini pia walikuwa na hofu. Mmoja alizungumza juu ya ndoto ambapo hema la Midianite liliangushwa na mkate wa shayiri. "Habari hii haikosi kuwa upanga wa Gideoni mwana wa Yoashi, mtu wa Israeli!"Askari mwingine alilia. "Mungu amewatia Wamidiani na jeshi lote katika katika mkono wake." Waamuzi 7:14.

Kusikia hii ilirudisha upya imani ya Gideoni. Pamoja na watu wake 300 wakiwa wamejihami bila chochote zaidi ya tarumbeta, na mienge iliyofichwa ndani ya mitungi ya udongo mitupu, Waisraeli walikimbilia nje ya kambi ya Midiani. Katika ishara, Waisraeli walivunja mitungi ya udongo, wakifunua mienge, na kupiga tarumbeta zao, wakipiga kelele: "Upanga wa Bwana na wa Gideoni!"

Wakishangaa na kufikiri walikuwa wakishambuliwa na jeshi kubwa, Wamidiani waliogopa, wakipigana wenyewe kwa wenyewe hatimaye kukimbia usiku. Nguvu zao kuu zilikuwa zimeshindwa na watu 300 tu wakiongozwa na Gideoni, mtu wa Mungu.

Sikiliza sauti yake

Sikiliza sauti ya Mungu katika maisha yako. Tunapoenda siku hadi siku, tunaweza kuhisi kama tunakuja dhidi ya kuta na vizuizi ambavyo ni vikubwa sana kushinda; Tunapomwona "adui" yetu -  dhambi ambayo imekita mizizi ndani yetu - na tunahisi hofu kwamba hatuwezi kushinda vita hivi, kwamba hatuwezi kushinda.

Lakini Mungu anajua sisi ni nani na ametuchagua kabla ya mwanzo wa wakati ili kushinda dhambi inayoishi ndani yetu! Tunapomruhusu Mungu aongoze maamuzi yetu, tutashinda, kama vile tunavyosoma katika hadithi ya Biblia kuhusu Gideoni!

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inategemea makala ya Frank Myrland iliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na imebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.